Sách hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm được đi kèm cùng với chương trình, vui lòng ấn F1 để mở hướng dẫn sử dụng khi mở chương trình.

Hướng dẫn sử dụng đối với từng phiên bản của các phần mềm cũng được cung cấp ở đây để tiện truy cập.

 

Sách hướng dẫn sử dụng ActivePresenter

Sách hướng dẫn sử dụng Saola Animate