ActivePresenter 8 – Phần mềm tạo bài giảng e-Learning toàn diện

 

ActivePresenter

Standard

4.500.000 ₫

(1 bản)

Chỉ dành cho thị trường Việt Nam.

ActivePresenter

Pro

8.500.000 ₫

(1 bản)

Chỉ dành cho thị trường Việt Nam

ActivePresenter

Pro EDU

3.000.000 ₫

(1 bản)

Dành cho giáo dục & phi lợi nhuận

Saola Animate 3 – Phần mềm tạo nội dung hoạt hình tương tác HTML5 cho Web

Giá tiêu chuẩn

1.299.000 ₫

Chỉ dành cho thị trường Việt Nam. Các nước khác xin xem tại https://atomisystems.com/pricing/saola-animate/