Tạo Hướng Dẫn Sử Dụng Dưới Định Dạng Microsoft Word Và PDF

Tạo Hướng Dẫn Sử Dụng Dưới Định Dạng Microsoft Word Và PDF

Hướng dẫn sử dụng thường được tạo ra nhằm mục đích hướng dẫn nhân viên về một tính năng của sản phẩm hoặc một công đoạn trong quy trình làm việc. Trong đó trình bày chi tiết cách thực hiện hoặc cách sử dụng sản phẩm theo các bước. Hướng dẫn sử dụng thường được xuất ra...
Cách Thiết Kế Trò Chơi Lật Mảnh Ghép với ActivePresenter 8

Cách Thiết Kế Trò Chơi Lật Mảnh Ghép với ActivePresenter 8

Mô Tả & Luật Chơi Trò chơi Lật mảnh ghép bao gồm một bức tranh chứa từ khóa. Bức tranh này bị ẩn sau 4 mảnh ghép. Nhiệm vụ của người chơi là trả lời các câu hỏi ẩn trong mỗi mảnh ghép và đoán từ khóa liên quan đến bức tranh. Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi...